Sundhed og sygdom

Sygepolitik

Holdning:

Et sundt arbejdsmiljø er kendetegnende ved et lavt sygefravær. Hvis en kollega, medarbejder eller leder begynder at få flere sygedage og fravær end normalt, kan det derfor være tegn på mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø, og det ønsker vi at tage hånd om hurtigst muligt. Vores sygepolitik skal ikke opfattes som kontrol eller utidig indblanding men som et udtryk for omsorg og ansvar.

Målet er, at vi har et lavt sygefravær, at vi sikrer medarbejdernes tilknytning til arbejdspladsen, og at færrest muligt mister arbejdet pga. sygdom. Samtidig er det vores holdning, at man ikke møder på arbejde, når man er syg, og at man skal blive ordentligt rask, inden man møder på arbejde igen.

Handling:

Den generelle fremgangsmåde ved sygdom er, at man første dag ringer og melder sig syg til sin nærmeste leder og her aftaler, hvornår man regner med at komme tilbage, og hvordan kontakten til arbejdspladsen skal være under sygemeldingen.

Ved et sygefravær på mere end tre dage pr. måned (målt kvartalsvist) inviteres den ansatte til en samtale med lederen/teamlederen/HR. Samtalen skal afklare, hvad der ligger til grund for sygemeldingerne, og hvad der gensidigt kan gøres, for at medarbejderen får et lavere sygefravær.

Ved længere tids sammenhængende sygdom ud over ti dage holder lederen/teamlederen kontakt med medarbejderen ugentligt. Efter fire ugers fravær indkalder lederen/teamlederen/HR den sygemeldte til en afklaringssamtale, hvor det bliver aftalt, hvad der videre skal ske i forløbet f.eks. i forhold til kontakt til kommunen, lægen eller andre myndigheder. Det aftales også, om en løsning kan være nedsat tid, en delvis sygemelding, omplacering osv. Målet er at finde en langtidsholdbar løsning på de problemer, der har ført til fraværet.

Får en medarbejder en alvorlig eller livstruende sygdom, vurderes det i hvert enkelt tilfælde, hvad vi som arbejdsplads kan gøre for at støtte medarbejderen og de kolleger, som er berørt. Størst mulig åbenhed omkring sygdommens art er som regel en fordel, men det er den sygemeldte, der suverænt bestemmer, hvad kollegerne skal vide om sygdommen og behandlingsforløbet.

Er man syg i mere end fire uger, vil man modtage et brev fra kommunen i sin e-Boks som bekræftelse på sygemeldingen. Det er vigtigt, at brevet læses, og at man overholder aftaler og datoer, da det ellers vil få betydning for Creativ Companys lønrefusion.

Da vi ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle føler et ansvar for at hjælpe hinanden, forventer vi, at alle tager initiativ til at hjælpe, hvis en kollega begynder at vise tegn på mistrivsel eller have mere fravær end ellers. Vi regner også med, at alle ansatte naturligt vil medvirke til at forebygge mistrivsel og fravær.

Fravær

Barns sygedag

Har man et sygt barn, som man ikke kan få passet på anden måde, kan man blive hjemme og passe det i det første døgn med løn. Denne dag bruges også til at planlægge, hvordan barnet bliver passet, hvis der er udsigt til flere sygedage. Man kan evt. aftale med sin leder, at man bruger afspadsering til efterfølgende sygedage.

Retten til at holde fri ved barnets første sygedag gælder for fastansatte medarbejdere med børn under 15 år, som bor hos dig. Du har også denne ret, hvis du er ansat i et længerevarende vikariat og har arbejdet hos os i mindst et halvt år.

Hvis barnet får det dårligt sent om aftenen, og det derfor ikke er muligt at finde en pasningsmulighed, er barnets første sygedag den efterfølgende dag. Hvis barnet bliver sygt på en fridag, kan man ikke holde barnets første sygedag på den næste arbejdsdag.

Vi opfordrer til, at begge forældre deles om at passe syge børn.

 

Fravær ved særlige familiemæssige hændelser

Ved akutte og alvorlige tilfælde, hvor det er tvingende nødvendigt, at man er til stede, kan man holde fri en dag med løn. Det gælder fx hvis et familiemedlem kommer alvorligt til skade, bliver udsat for en ulykke eller skal igennem en alvorlig/livstruende operation, hvor det er nødvendigt, at man er til stede. Man har altid mulighed for at holde fri uden løn ved mindre alvorlige hændelser.

 

Fravær til behandling af livsstilssygdomme fx vægttab

Vi bakker op om tiltag, som kan være med til at forebygge og helbrede livsstilssygdomme, og vi ønsker at støtte medarbejdere til at gennemføre livsstilændringer. Det gør vi ved at give frihed fx via orlov, ferie, afspadsering og flekstid til at gennemføre en behandling.

 

Fravær til læge- og tandlægebesøg

Hvis man skal have fri til at gå til generelle læge og tandlægebesøg som forebyggelse af sygdom, kan man bruge afspadsering eller flekstid til at gå til læge/tandlæge i arbejdstiden, hvis man ikke kan få en tid udenfor arbejdstiden. Forebyggende undersøgelser betragtes ikke som sygdom, og derfor får man ikke løn under fraværet.

Hvis der er tale om akut læge- eller tandlægebesøg, kan det sidestilles med sygdom, og så får man løn under fraværet.

Hvis man har en sygdom, som kræver behandling eller undersøgelse, skal man forsøge at få behandlingen/undersøgelsen til at foregå uden for arbejdstiden. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan man få fri med løn, da fraværet betragtes som sygdom. Det gælder for undersøgelse eller behandling, som man er blevet henvist til af sin egen læge fx ambulant hospitalsbehandling, behandling hos speciallæge, fysioterapeut, kiropraktor.

Undersøgelser og behandlinger, som man er blevet henvist til af sin læge, skal altså så vidt muligt lægges udenfor arbejdstiden eller på et tidspunkt, hvor man tager mest muligt hensyn til Creativ Company. Vi har tillid til, at den enkelte selv kan vurdere, hvad der er ret og rimeligt i forhold til at tage fri med løn til behandlinger og undersøgelser, og at ingen misbruger denne tillid.

Skønhedsoperationer anses ikke som sygdom, og derfor får man ikke løn ved fravær.

 

Fravær hvis nært familiemedlem rammes af alvorlig sygdom

Vi har stor forståelse for, at man har brug for ekstra frihed i forbindelse med alvorlig sygdom i den nærmeste familie, og her kan man efter aftale med sin leder bruge flekstid, afspadsering og ferie til at få enderne til at nå sammen. Bliver man selv så belastet af familiemedlemmets sygdom, at man ikke er i stand til at passe sit arbejde i en periode, kan det sidestilles med sygdom.

De samme retningslinjer gælder ved dødsfald og begravelse i nærmeste familie.

 

Plejeorlov

Man har mulighed for at tage orlov fra sit arbejde for at passe et alvorligt sygt eller døende familiemedlem eller ven i op til seks måneder. Pasningsperioden kan deles op i flere perioder. Betingelserne for at retten til orlov kan opfyldes, bestemmes af kommunen. Man søger om orlov hos kommunen, som også sørger for aflønning. Det betyder, at man ikke får udbetalt sin sædvanlige løn hos Creativ Company. Reglerne for aflønning og udbetaling af plejevederlag følger reglerne i lovgivningen om plejeorlov.

 

Barsel og adoption

Den gravide har ret til løn, når hun skal have fri til graviditetsundersøgelser, som ligger i arbejdstiden. Så vidt muligt skal undersøgelserne lægges udenfor arbejdstiden. Man får ikke løn i forbindelse med deltagelse i fødselsforberedelse.

Der udbetales løn ved barselsorlov i 4 uger før forventet fødsel og i 27 uger efter fødsel til moren, dog max. det beløb som Creativ Company modtager i refusion efter gældende regler. Herefter kan man holde yderligere 19 ugers orlov med barselsdagpenge. Senest otte uger efter fødslen skal man give besked om, hvornår man kommer tilbage på arbejde.

Til faren udbetales der løn ved fædreorlov i 2 uger efter fødsel (inden for de første 14 uger), dog max. det beløb, som Creativ Company modtager i refusion efter gældende regler. Faren har ret til at holde en del af den fælles barselsorlov.

De samme regler gælder ved adoption. Her er længden af orloven inden modtagelse af barnet dog afhængig af, om man adopterer et barn fra Danmark eller fra udlandet.

Skal du på barsel eller adoptionsorlov, er det vigtigt, at du følger op på din post fra kommunen i din e-Boks, da Creativ Company ellers mister refusion.

Nærmere regler om barselsorlov, forældreorlov, adoptionsorlov kan findes på www.borger.dk.

 

Fertilitetsbehandling

Barnløshed betragtes ikke som en sygdom i Sygedagpengeloven (lovændring fra 2017), da man som oftest ikke er uarbejdsdygtig pga. den lidelse, der ligger til grund for barnløshed. Det betyder, at arbejdsgiver ikke får lønrefusion, hvis man har været fraværende i forbindelse med behandling. Men da fertilitetsproblemer lægefagligt betragtes som sygdom, har man ret til fravær med løn til både undersøgelse og behandling, hvis

  • man har fortalt sin leder, at der er tale om fertilitetsbehandling

  • årsagen til barnløsheden findes hos én selv (som ansat her)

  • behandlingerne ikke kan lægges udenfor arbejdstiden

Rygepolitik

Holdning:

Rygning er skadeligt for helbredet – både når det gælder aktiv og passiv rygning. Da vi ønsker at skabe gode og sunde arbejdsforhold, er rygning forbudt indendørs. Overtrædes dette forbud, vil man blive indkaldt til en samtale hos sin leder for at tale om konsekvenserne.

Rygning er kun tilladt udendørs – ved hovedindgangen eller ved cykelskuret, hvor der er ophængt askebægere.

Rygepauser foregår så vidt muligt i forbindelse med øvrige pauser (formiddag, frokost og eftermiddag), og pauserne er altid for egen regning.

Creativ Company støtter medarbejdere, der ønsker at holde op med at ryge f.eks. gennem rygestopkurser. Derfor betaler vi gerne evt. kursusgebyr.

Rusmiddelpolitik

Holdning:

Vi har tillid til og forventer, at alle i Creativ Company omgås alkohol, så det hverken direkte eller indirekte kommer til at belaste deres arbejdsindsats, sikkerheden, trivslen eller Creativ Companys omdømme. Det betyder, at man ikke må indtage alkohol i arbejdstiden, og at ingen møder på arbejde i alkoholpåvirket tilstand.

Der kan serveres alkohol hos Creativ Company ved særlige lejligheder som firmafester, receptioner og julefrokoster – eller ved særlige anledninger i afdelingerne efter kl. 17.00.

Ved de anledninger er det den enkeltes ansvar ikke at køre bil i påvirket tilstand, når man forlader Creativ Company. Sker det alligevel, og bliver man taget for spirituskørsel, er det afskedigelsesgrund.

 

Behandling af misbrug:

Vi betragter misbrug af alkohol som en sygdom, der kræver behandling. Det er alle medarbejderes pligt at informere den nærmeste leder, hvis man bliver opmærksom på, at en kollega har et misbrug eller har brug for hjælp. Har man selv et misbrugsproblem, kan man være tryg ved at gå til sin leder eller HR med det. Creativ Company vil aktivt støtte de medarbejdere, der har et misbrug, så de tidligst muligt motiveres og hjælpes til at komme ud af misbruget. Støtten vil tage udgangspunkt i den enkelte medarbejders behov. Creativ Company giver jobmæssig frihed til at gennemføre en behandling og jobtryghed efter endt behandling. Vi forventer, at medarbejderen tager imod opfordringen til behandling og overholder de aftaler, der indgås i den forbindelse. Hvis det ikke er tilfældet, kan det medføre afskedigelse.

Misbrug af andre rusmidler som fx hash, narkotika, nervemedicin, sovemidler og stærkt opkvikkende eller beroligende midler betragtes på linje med alkohol, hvad enten de er lægeordinerede eller ej.

Tilbage
Jeg handler som
Fortsæt som gæst
Dine fordele ved login

✔ Din personlige ønskeliste

✔ Se din ordrehistorik

✔ Nem check out
Dine fordele ved login

✔️ Dine særlige priser

✔️ Særlige B2B-produkter

✔️ B2B-marketing univers
Dine fordele ved login

✔ Indhold specielt til dig

✔ Dine særlige priser
Copyright © 2021-nu Creativ Company A/S. Alle rettigheder forbeholdes.