FRI FRAGT: Brug koden 987216 netop nu og få fri levering, når du køber for mere end 199 kr.

Spraymaling

Varenummer
35023

Spraymaling

Varenummer
35023
59,95 DKK
På lager
3-5 hverdages levering

Professionel Montana GOLD spraymaling, der hæfter på de fleste overflader. Tørrer silkemat og i en højpigmenteret og lysægte kunstnerkvalitet. Sort sikkerhedsring under dysen fjernes før brug. Der findes ingen låg. Bedste resultat opnås ved at sprøjte med en afstand på 30 cm. Efter brug vendes dåsen på hovedet og spray til der kun kommer gas ud. Derved undgås at dysen bliver stoppet

Leveres uden låg, men med en sikkerhedsring, der skal fjernes inden brug

Specifikationer
Varenummer 35023
Brand Montana
Enhed ds.
Sæson Basis
Ean nummer 4048500285936
Detailmængde 1 ds.
Indholdsmængde 400 ml
Farve kobber

Levering
Der vil normalt gå 1-3 hverdage fra du afgiver din bestilling, til du modtager dine varer. Og køber du for 399,- inkl. moms eller derover, sparer vi dig for fragtomkostningerne ved levering (Gælder kun forsendelse til pakkeshop).

Retur
På samtlige varer har du altid 14 dages fuld returret, såfremt de returneres i ubrudt originalemballage, og vi modtager en utvetydig erklæring om, at du vil gøre brug af fortrydelsesretten.

Fare. Indeholder: Xylene, acetone, Naphtha (petroleum, hydrotreated heavy). H222 Yderst brandfarlig aerosol. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H226 Brandfarlig væske og damp. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P284 I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P312 Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50° C/122° F. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale og nationale forskrifter.
Sikkerhedsdatablad, guld Sikkerhedsdatablad, sølv, kobber Sikkerhedsdatablad, standardfarver
Mark image Mark image Mark image
Copyright © 2021-nu Creativ Company A/S. Alle rettigheder forbeholdes.