Spraymaling

1 Ds., 400 ml, Guld
#35022
0% of 100
0
15
72,95 DKK
På lager
:: Levering er 2-4 hverdage
  • truck-icon.png
  • Billig fragt fra kun 33 kr.

  • return_outlined.svg
  • Udvidet returret 30 dage.
  • e-maerke.svg

Professionel Montana GOLD spraymaling, der hæfter på de fleste overflader. Tørrer silkemat og i en højpigmenteret og lysægte kunstnerkvalitet. Sort sikkerhedsring under dysen fjernes før brug. Der findes ingen låg. Bedste resultat opnås ved at sprøjte med en afstand på 30 cm. Efter brug vendes dåsen på hovedet og spray til der kun kommer gas ud. Derved undgås at dysen bliver stoppet.

Leveres uden låg, men med en sikkerhedsring, der skal fjernes inden brug

Specifikationer
Varenummer35022
BrandMontana
Enhedds.
EAN4048500285943
Detailmængde 1 ds.
Indholdsmængde 400 ml
Farve guld
Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Spraymaling, guld, 400 ml/ 1 ds.
Din bedømmelse
Fare. Indeholder: Xylene. H222 Yderst brandfarlig aerosol. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H226 Brandfarlig væske og damp. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P284 I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P312 Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50° C/122° F. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale og nationale forskrifter.
Sikkerhedsdatablad, sølv, kobber Sikkerhedsdatablad, guld Sikkerhedsdatablad, standardfarver
Tilbage
Jeg handler som
Fortsæt som gæst
Dine fordele ved login

✔ Din personlige ønskeliste

✔ Se din ordrehistorik

✔ Nem check out
Dine fordele ved login

✔️ Dine særlige priser

✔️ Særlige B2B-produkter

✔️ B2B-marketing univers
Dine fordele ved login

✔ Indhold specielt til dig

✔ Dine særlige priser
Copyright © 2021-nu Creativ Company A/S. Alle rettigheder forbeholdes.