Kreativitet og FN’s 17 verdensmål

FNs 17 verdensmål

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Mål 1: Afskaf fattigdom

Ekstrem fattigdom er en af de største udfordringer for vores globale samfund, og på trods af store fremskridt kæmper alt for mange stadig med dette problem. I 2015 estimerede man, at 736 mio. mennesker levede med en indkomst på under 13 kr. om dagen og med utilstrækkelig adgang til mad, rent drikkevand og almene sanitære forhold. Især i de fattigste lande skal indsatsen øges, fordi befolkningen er i så udsat en position for konflikter og klimarelaterede katastrofer. FN’s første verdensmål er, at vi sammen skal afskaffe alle former for fattigdom i verden.

Mål 2: Stop sult

Selvom antallet af sultende mennesker er faldet med næsten 50% i løbet af de sidste 20 år, er hungersnød og underernæring stadig en udfordring, som hæmmer udviklingen i mange lande. Især i Afrika, hvor hver fjerde indbygger går sulten i seng, er underernæring et stort problem, og der må et internationalt samarbejde til, hvis det skal udbedres. FN’s andet verdensmål er at afskaffe sult og underernæring og at sikre, at alle mennesker har adgang til tilstrækkelig og ernæringsrigtig mad.

Mål 3: Sundhed og trivsel

I mange dele af verden er der stadig en alt for høj dødelighed. Mange børn lever ikke, til de fylder 5 år, og hundredvis af kvinder dør som følge af fødselskomplikationer. Dødsfald grundet smitsomme sygdomme som f.eks. AIDS, malaria og hepatitis er hyppigt forekommende, og mental mistrivsel er et stadigt stigende problem. FN’s tredje verdensmål er at komme disse problemer til livs og sikre et sundt liv for alle samt at fremme trivsel for alle aldersgrupper i alle lande.

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Kvalitetsuddannelse er nødvendig for bæredygtig udvikling og verdens fremtid. Over tid er der sket store fremskridt for at sikre, at alle har mulighed for at uddanne sig, men især i udviklingslande findes der stadig udfordringer grundet fattigdom, væbnede konflikter og andre nødsituationer. Fattige børn er stadig oftere ude af skolen end børn fra rige familier, og ulighed mellem køn er ligeledes en barriere for mange. FN’s fjerde verdensmål er at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og at fremme alles muligheder for livslang læring.

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Ligestilling mellem kvinder og mænd skal sikres. Selvom der er flere piger i skolen end nogensinde før, og udviklingslandene har gjort ligestilling i grundskolen langt mere almindelig end for blot 15 år siden, er diskrimination og vold mod kvinder stadig en stor udfordring. Det samme gælder for kvinders rettigheder, adgang til økonomiske ressourcer og på arbejdsmarkedet, og det må stoppes, hvis vi ønsker en bedre og mere bæredygtig verden. FN’s femte verdensmål er således at opnå ligestilling mellem kønnene og at styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Mål 6: Rent vand og sanitet

Verden forandrer sig, og vi mærker det i høj grad gennem klimaændringerne. Siden 1990 har 2,1 mia. mennesker fået forbedret adgang til drikkevand, men vandmangel er stadig et stort problem for mere end 40% af verdens befolkning. Det er desuden et problem, der forventes at vokse sig større som følge af bl.a. tørke og ørkendannelse, og i 2050 kan vi risikere, at hver fjerde bliver påvirket af tilbagevendende vandmangel. FN’s sjette verdensmål er at imødekomme dette problem og sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt.

Mål 7: Bæredygtig energi

Bæredygtige energikilder er essentielle for fremtiden. I dag mangler hver femte person adgang til elektricitet, og efterspørgslen på billig energi stiger i takt med, at verdensbefolkningen vokser. Større energiproduktion vil på nuværende tidspunkt betyde større udledning af drivhusgasser med drastiske klimaændringer til følge. Bæredygtig energi er altså nødvendig, hvis vi vil passe på planeten samtidig med, at vi alle har adgang til elektricitet. FN’s syvende verdensmål er derfor at sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Anstændige jobs og økonomisk vækst er desværre ikke en selvfølge. På trods af en voksende middelklasse i udviklingslandene og et fald i antallet af arbejdstagere, som lever i fattigdom, ser vi en global vækst, der sløves, at uligheden styrkes, og at beskæftigelsesraten ikke kan følge med den voksende arbejdsstyrke. Yderligere udgør bl.a. tvangsarbejde og menneskehandel stadig en trussel mod en bæredygtig fremtid. FN’s ottende verdensmål er derfor at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Vi skal investere i vores globale samfund, udvikle nye teknologier og fremme bæredygtig industri, hvis vi vil overkomme vores økonomiske og miljømæssige udfordringer. Vi skal have flere arbejdspladser og fremme energieffektivitet, hvis vi skal fremskynde bæredygtig udvikling og sikre vores fremtid. Vi skal overvinde den digitale kløft, der viser sig ved, at 90% af 4 mia. mennesker uden adgang til internet bor i udviklingslande. FN’s niende verdensmål er at bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

Mål 10: Mindre ulighed

Uligheden i verden er stadigt stigende. De rigeste 10% tjener op mod 40% af den samlede globale indkomst, hvorimod de fattigste 10% kun tjener mellem 2 og 7%, og der er stadig alt for stor økonomisk og teknologisk forskel mellem de forskellige lande. Der diskrimineres også stadig på baggrund af samfundsgrupper, men alle uanset køn, race eller etnicitet skal have ret til at blive inkluderet i det globale samfund, hvis vi skal bevæge os mod en bæredygtig fremtid med plads til alle. FN’s tiende verdensmål er at reducere ulighed i og mellem lande.

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Størstedelen af verdens befolkning bor nu i byområder, og stadigt flere flytter til. Man forventer, at befolkningstallet i 2050 vil være steget til 6,5 mia. mennesker, og det skaber udfordringer på flere fronter. I 1990 var der ti såkaldte megabyer med indbyggertal på 10 mio. I 2014 var der 28. Det kræver øgede investeringer i byplanlægning og bystyrelse. Ekstrem fattigdom er desuden ofte koncentreret i slumkvartererne, og nye initiativer må til for at inkludere alle og skabe sikre, bæredygtige byer for verdens indbyggere. FN’s ellevte verdensmål er at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Måden, vi forbruger og producerer på i dag, sætter store aftryk på naturen. Forurening og overforbrug er et stort problem, og vil vi opnå økonomisk vækst og bæredygtig udvikling, skal vi ændre på vores tankemønster, hvad forbrug og produktion angår. At genbruge, stoppe madspild, tænke nye metoder for bortskaffelse af giftigt affald og forurenende stoffer, og tilskynde nye forbrugsmønstre er grundlæggende for at nå FN’s tolvte verdensmål, som går ud på at sikre bæredygtigt forbrug og bæredygtige produktionsformer.

Mål 13: Klima indsats

Klimaforandringerne koster vores verden dyrt. Den globale gennemsnitstemperatur er stigende, og klimarelaterede katastrofer forekommer mere hyppigt end tidligere og rammer især sårbare regioner som østater og lande uden kyster. Alligevel er udledningen af drivhusgasser nu mere end 50% højere end i 1990, og den stiger fortsat. Der er behov for en global indsats, og handler vi ikke nu, bliver konsekvenserne uoprettelige. FN’s trettende verdensmål er derfor, at vi sammen skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringerne og deres konsekvenser.

Mål 14: Livet i havet

Verdenshavene udgør drivkraften for de systemer, der gør planeten beboelig for mennesker. De brødføder os og absorberer faktisk 30% af den CO2, som mennesket udleder. Derfor er det et problem, at fiskebestandene ikke når at reproducere bæredygtigt grundet voldsomt overfiskeri. Yderligere er surheden i havet steget med 26% siden starten af den industrielle revolution som følge af den stigende udledning af CO2. Havforurening er også et stadigt voksende problem, og i dag er der i gennemsnit 13.000 stk. plastikaffald på hver kvadratkilometer i havet. For at opnå en bæredygtig fremtid er FN’s fjortende verdensmål, at vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

Mål 15: Livet på land

Jorden er lige så livsvigtig for os som havet. Vi får 80% af vores kost fra planteliv og landbrug, og skove udgør kilder til ren luft og vand samt levesteder for millioner af dyre- og plantearter. Dog er tabet af landbrugsjord og fældning af skove større end nogensinde før, og tørke og ørkendannelse vokser. Det er en trussel for tusindvis af arter, hvoraf 22% er i fare for at uddø, men også mod afbødning af klimaforandringer. FN’s femtende verdensmål er derfor at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Ufred, væbnet konflikt og undertrykkelse er desværre stadig hverdag i store dele af verden. Det ødelægger livet for utroligt mange mennesker, som står uden mulighed for beskyttelse grundet mangel på effektiv regeringsførelse. Hvis vi ønsker en verden med lighed og bæredygtig udvikling, skal den destruktive adfærd stoppes, og det er derfor FN’s sekstende verdensmål at støtte fredelige og inkluderende samfund, give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

Mål 17: Parnerskaber for handling

Verdensmålene er ambitiøse, og der ligger enorme udfordringer foran os. Kun i globalt fællesskab når vi målene, men verden er også tættere forbundet end nogensinde før, og det er vores styrke. Det er dog vigtigt, at vi bliver ved med at forbedre vores samarbejde på tværs af landegrænser, og at vi ikke glemmer dem, som har brug for hjælp, for der skal være plads til alle, og vi har brug for alle, hvis missionen skal lykkes. Det er derfor FN’s syttende og sidste verdensmål, at vi skal styrke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øge midlerne til at komme i mål.

Copyright © 2021-nu Creativ Company A/S. Alle rettigheder forbeholdes.