Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøpolitik

Holdning:

Creativ Company ønsker at skabe en sund og sikker arbejdsplads, som hellere forebygger end helbreder. Det gælder både i forhold til vores fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Drømmefabrikken er symbolet på den optimale arbejdsplads, hvor alt er muligt – også når det drejer sig om arbejdsmiljø. Vi vil altid gøre vores yderste for at stille rammerne op for et godt arbejdsmiljø, men det er op til både ledere og medarbejdere at være med til at fylde rammerne ud.

Arbejdet med løbende at forbedre vores arbejdsmiljø sker også konkret på baggrund af de årlige teamudviklingssamtaler (TUS), og vores ’mange regnskaber’, som gøres op løbende. Heri kan vi se, hvad medarbejderne betragter som et godt arbejdsmiljø, og hvad der skal til for, at vi kan forbedre arbejdsmiljøet.

Som medarbejder hos Creativ Company er man forpligtet til hele tiden at gøre sit bedste for at værne om og udvikle det gode arbejdsmiljø.

 

Stresspolitik

Holdning:

Stress er en tilstand, der opstår, når man bliver belastet. Det er ikke alle former for belastning, der er skadeligt for helbredet, som fx når man har travlt og skal yde noget ekstra i en kortere periode. Den skadelige stress opstår oftest, når man belastes over en længere periode, og der ikke er balance mellem kravene og de ressourcer (fx tid, penge, evner, viden, erfaring, støtte, opbakning), man har til rådighed.

Både nervesystemet og stofskiftet påvirkes af stress, og på længere sigt øger det risikoen for åreforkalkning og blodpropper. Desuden påvirkes vores hjerne, så man husker dårligere, har sværere ved at koncentrere sig og bliver følelsesmæssig sårbar. Man kan få stress uanset om årsagerne findes i arbejdslivet eller i privatlivet, og problemerne rammer både arbejdsliv og privatliv.

Vi vil som arbejdsplads allerhelst forebygge stress ved at tilbyde et godt psykisk arbejdsmiljø. Kendetegnene for et godt psykisk arbejdsmiljø er bl.a., at man har indflydelse på sine opgaver, at man kender forventningerne og kravene, at arbejdet er meningsfuldt, at man har mulighed for at udvikle sig, at man får feedback fra sin leder, og at der er social støtte fra kolleger og ledelse.

Handling:

Et af symptomerne på stress er, at man mister det overblik og det overskud, der skal til for at søge hjælp og råd. Da vi ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle føler et ansvar for at hjælpe hinanden, forventer vi derfor, at alle tager initiativ til at hjælpe, hvis en kollega viser tegn på stress. I første omgang skal man tage kontakt til sin leder, HR eller arbejdsmiljørepræsentant, som herefter sørger for at tage hånd om den stressramte.

Creativ Company vil aldrig acceptere langvarig og nedslidende belastning og vil altid med alle midler forsøge at begrænse den stress, som relaterer sig direkte til arbejdet, eller som har at gøre med manglende mulighed for at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen.

Ved sygemelding pga. stress, holder vi kontakt med medarbejderen på samme måde som ved anden sygdom. Creativ Company har bl.a. igennem vores sundhedsforsikring adgang til forskellige former for hjælp, som kan hjælpe den stressramte. Når medarbejderen kommer tilbage på arbejdet, kan vi i en periode tilbyde særlige ordninger som f.eks. nedsat tid, andre arbejdsopgaver og aflastning.

 

Politik om arbejdsnarkomani

Holdning:

Vi ser vores medarbejdere som hele mennesker med et helt liv. Arbejdet er en vigtig del af vores tilværelse, men må ikke fylde hele tilværelsen. Som virksomhed vil vi være med til at skabe rammerne for, at medarbejderne kan få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen. Og vi vil skabe en kultur, hvor det er et plus at have en familie og et liv ved siden af arbejdet.

Det kan have store menneskelige og helbredsmæssige konsekvenser, hvis en medarbejder i lange perioder glemmer at sætte grænser for arbejdslivet. Afhængighed af adrenalin, som et dagligt højt arbejdspres kan give, ødelægger på længere sigt kroppens kemi. Man risikerer at miste sin kreativitet og at brænde ud.

Det er både ledernes og den enkeltes ansvar, at man overholder en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på det antal timer, man er ansat (målt fra januar til januar). Vi har flekstid, som gør det muligt at arbejde på andre tidspunkter, men flekstid betyder ikke, at der ikke skal være grænser mellem arbejdsliv og familieliv. Vi har mulighed for i begrænset omfang at tilbyde hjemmearbejdspladser, men en hjemmearbejdsplads er ikke en mer-arbejdsplads.

For at modvirke en kultur af arbejdsnarkomaner vil vi ikke belønne medarbejdere eller ledere, der arbejder hele tiden, men i stedet sørge for, at der er mulighed for at få ladet op efter en stresset periode.

Chikanepolitik

Holdning:

Alle ansatte hos Creativ Company har krav på at blive behandlet med værdighed og respekt uanset tro, køn, udseende, status, job osv. Derfor ser vi chikane i enhver afskygning som uacceptabel. Vi vil aktivt forebygge, at chikane finder sted og gribe ind, hvis det forekommer. Klager over chikane bliver taget alvorligt og vil blive undersøgt og fulgt op.

Arbejdstilsynets definition af mobning:

”Mobning opstår, hvor en eller flere personer regelmæssigt og over en længere periode udsætter en anden person for handlinger, som denne person opfatter som sårende eller nedsættende. Det bliver dog først til mobning, når personen ikke magter at forsvare sig. Smådrillerier mellem kolleger og enkeltstående konflikter defineres ikke som mobning”.

Der kan være mange årsager til, at nogen mobber andre. Fx kan man bruge mobning til at hævde sig/hævne sig i en magtkamp eller konflikt, som ikke er blevet ordentligt løst. Konflikten kommer så til at handle om manden i stedet for bolden. Den, der mobber, handler ikke nødvendigvis i ond mening, selv om det kan føles eller se sådan ud.

Mobning kan være:

 • Udfrysning af en kollega: Man ignorerer, henvender sig aldrig til, spørger ikke, hilser ikke på, taler ikke med, svarer i en afvisende tone og sætter sig ikke hos vedkommende
 • At tale nedsættende om en kollega, der ikke er til stede
 • At tale i en nedladende tone til en bestemt kollega
 • At skælde en kollega ud i andres påhør
 • Drillerier der ligner latterliggørelse
 • Gentagne negative kommentarer til en kollegas arbejde, personlighed, udseende osv.

Arbejdstilsynets definition af sexchikane:

”Seksuel chikane er en særlig form for mobning, som opstår, når en eller flere personer regelmæssigt og over en længere periode – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en anden person for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende.”

Sexchikane på arbejdspladsen kan ligesom mobning bruges til at undertrykke eller opnå magt over en anden. Sexchikane kan fx være berøring, bemærkninger, mails eller telefonopkald af seksuel karakter, som er uønsket, stødende, sårende og ikke bliver gengældt.

Handling:

Det er alle medarbejderes pligt hele tiden at gøre deres bedste for at værne om og udvikle det gode arbejdsmiljø. Man må ikke acceptere det dårlige arbejdsmiljø, som mobning og sexchikane giver, og derfor forventes det, at alle tager initiativ til at hjælpe, hvis man bliver vidne til, at en kollega udsættes for chikane. Det er ikke i orden at forholde sig ”neutralt”, og det forventes, at man handler aktivt og ansvarligt. I første omgang kan man tage kontakt til sin leder, HR eller arbejdsmiljørepræsentant, som herefter vil sørge for at tage hånd om sagen.

Amor på jobbet

Holdning:

De fleste tilbringer en stor del af deres tid på arbejdet og det er derfor ikke overraskende, hvis det sker, at nogen finder deres kæreste blandt kollegerne. Der er grund til at glæde sig over kærligheden, og vi ønsker størst mulig åbenhed om forhold både af hensyn til parret og kollegerne.

Handling:

Kæresteforhold har forskellige historier og baggrunde, og derfor kan der være forskel i de retningslinjer, der er gode at følge som par på samme arbejdsplads. Men generelt er åbenhed og diskretion to gode tommelfingerregler:

 • Åbenhed: Fortæl din leder, hvis du har et forhold til en kollega, og aftal hvordan I håndterer det i forhold til kollegerne i afdelingen. Så undgår vi gætterier og hemmelighedskræmmeri.
 • Diskretion: Andre kolleger skal ikke blandes ind i et forhold, og derfor opfordrer vi til størst mulig diskretion i arbejdstiden. Det betyder, at man ikke viser fysiske kærtegn, taler om private ting eller bruger sin arbejdsmail til at sende hinanden intime beskeder. Man kan ved en fejl komme til at sende en mail til andre, som ikke skulle have haft den. Arbejder parret i samme afdeling kan det være nødvendigt, at den ene part flytter til en anden afdeling.

Politik om skærmbriller

Holdning:

Arbejde ved computerskærm kan være belastende for øjnene. Arbejder man mere end to timer dagligt ved computerskærm, har man ret til en undersøgelse af øjne og syn, hvis der opstår problemer på grund af computerarbejdet.

Handling:

Creativ Company betaler undersøgelse og skærmbriller i form af standardstel og glas, hvis det viser sig at være nødvendigt, og hvis medarbejderens egne briller eller kontaktlinser ikke kan bruges. Skærmbriller er et arbejdsredskab, som i princippet ejes af Creativ Company.

Creativ Company har en aftale med Dansk Erhvervsoptik, som hvert år regulerer det beløb, virksomhederne kan give i tilskud til køb af skærmbriller. Der gives tilskud til både stel og glas, og beløbet varierer efter hvilket behov, man har. Behovet vurderes af optikeren, og man kan herefter finde den aktuelle pris på listen fra Dansk Erhvervsoptik (spørg hos HR). Ønsker man dyrere stel eller glas, end aftalen omfatter, betaler man selv differencen.

Tilskuddet gives kun til skærmbriller og altså ikke til almindelige briller eller læsebriller. Har man brug for skærmbriller, skal man hente en blanket i HR, som man tager med til sin optiker. Desuden skal man sørge for at få en faktura fra sin optiker, hvor der er opgivet navn, adresse og personnummer, og hvor det tydeligt fremgår, at der er tale om skærmbriller, så man kan få refunderet beløbet.

Man bestemmer selv hvilken optiker, man vil bruge, men har man briller i forvejen, kan det være en fordel at bruge den optiker, man plejer at gå til.

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationen består af et arbejdsmiljøudvalg og to arbejdsmiljøgrupper for henholdsvis kontor/housekeeping/butik og lager/Servicecenter/eksterne sælgere.

Arbejdsmiljøgrupperne tager sig af konkrete og daglige arbejdsmiljøforhold. Gruppen for kontor/housekeeping/butik består af Tina Riis (arbejdsleder) og Anders Aagaard (arbejdsmiljørepræsentant). For lager/Servicecenter/eksterne sælgere er det Martin Pedersen (arbejdsleder), Hans Henrik Nielsen (arbejdsmiljørepræsentant).

Arbejdsmiljøudvalget tager sig af den overordnede ledelse og koordinering af arbejdsmiljøet. Udvalget består af Lotte Littau (arbejdsgiver), de fire medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne og HR/Pia Ørskov, som er bindeled mellem arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg.

Arbejdsmiljøudvalget holder tre ordinære møder om året. To gange årligt starter møderne med en rundtur i hele huset for at vurdere risikofaktorer og aftale forebyggelse og forbedringer. Hvert år har vi en lovbestemt ’arbejdsmiljødrøftelse’, hvor vi bl.a. evaluerer årets indsats, beslutter hvad vi vil arbejde med i den kommende periode og planlægger efteruddannelse for gruppens medlemmer. Efter hvert møde giver et af medlemmerne et mundtligt referat på et af de fælles morgenmøder, og et skriftligt referat kan læses på opslagstavlen i kantinen og i Arbejdsmiljøorganisationens mappe på F-drevet.

Arbejdsmiljørepræsentanternes opgaver og ansvarsområder er bl.a. at:

 • Varetage kollegaernes sikkerhed
 • Deltage aktivt i beskyttelse og forebyggelse
 • Medvirke til, at medarbejderne varetager deres egen sikkerhed og sundhed
 • Have regelmæssig kontakt med kollegaerne
 • Arbejde med at løse sikkerheds- og sundhedsproblemer
 • Kontrollere at nye ansatte får den nødvendige instruktion
 • Orientere om de bestemmelser, der er fastsat for at fremme sikkerhed og sundhed
 • Kontrollere, at maskiner og andre hjælpemidler bliver brugt forsvarligt
 • Virke som kontaktled mellem ansatte og arbejdsmiljøudvalg
 • Deltage i planlægning af sikkerhed og sundhed i fx nye bygninger, ved nye maskiner og nye arbejdsgange
 • Deltage i undersøgelse af ulykker, anmelde ulykker og forebygge, at nye ulykker opstår

Valg til arbejdsmiljøgrupperne sker mindst hvert fjerde år. Senest havde vi valg i oktober 2014. For at være berettiget til at stille op til valg, skal man have mindst et års anciennitet og have en ugentlig arbejdstid på mindst 10 timer. Elever kan ikke stille op til valg.

I august 2013 havde vi uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet og efter gennemgang af vores arbejdsmiljø og arbejdsplads fik vi den grønne smiley for godt arbejdsmiljø.

”Der er meget godt arbejdsmiljø i den måde, I arbejder på. Indførelse af nyt lagerstyringssystem og effektiviseringer er ikke sket på bekostning af arbejdsmiljøet, men er tænkt sammen. Der er rigtigt meget sundhedsfremme i det, I gør. Der er ikke mange lagre, der ser sådan ud!”

- Konsulent fra Arbejdstilsynet

Mediation

Konflikter er et livsvilkår, og de er i udgangspunktet hverken gode eller dårlige. Konflikter og samarbejde er ikke to adskilte størrelser men faser i en proces, som indeholder noget af begge dele. Måden vi håndterer konflikter på, bestemmer dog om de er konstruktive eller destruktive.

Undersøgelser viser, at 90 % af alle konflikter kan tilskrives misforståelser og at 65 % af problemer med at nå mål i en virksomhed skyldes interne uenigheder og konflikter.

Hos Creativ Company ønsker vi arbejde åbent og konstruktivt med uenigheder og konflikter, så vi både kan støtte og udvikle vores gode psykiske arbejdsmiljø - og så vi får en større forståelse og rummelighed for hinandens forskelligheder. Det er nemlig også med til at udvikle vores forretning, hvor vi har brug for at tænke kreativt og anderledes og bruge hinandens forskelligheder for at nå vores mål.

Mediation er en ændring i tankegang, som bygger på samarbejde og at gøre ’kagen større i stedet for at skære den midt over’.

Mediation er en frivillig proces, hvor en upartisk mediator hjælper to (eller flere) parter med at finde en løsning på deres konflikt. Vi har en uddannet mediator i HR.

Mediation er et tilbud til alle hos Creativ Company, som ønsker hjælp til at arbejde med konflikter, som er relateret til arbejdspladsen.

De mange regnskaber

Creativ Company har mange flere regnskaber end blot det økonomiske. Vores ’mange regnskaber’ har siden 2006 målt på områder, som har betydning for Creativ Companys udvikling, forretning, medarbejdertrivsel, arbejdsmiljø osv. Regnskaberne siger først og fremmest noget om vores kultur, holdninger og forventninger til hinanden. Og de skal fortælle, om der er sammenhæng imellem det, vi siger, og det vi oplever i vores hverdag.

Vi har i dag 12 regnskaber indenfor følgende områder: Omdømme, produktivitet, miljøpåvirkning, tryghed, samarbejde, innovation, trivsel/stress, jobudvikling, sundhed/velfærd, ledelse, social ansvarlighed, balance.

I løbet af året har vi særligt fokus på de regnskaber, som vi synes giver mest mening på et givent tidspunkt, men vi stræber efter at måle alle områderne indenfor to år.

Alle kan komme med forslag til nye regnskaber og til nye spørgsmål under regnskaberne. Alle medarbejdere udfylder spørgeskemaerne og svarprocenten er ca. 95%. Opgørelsen af regnskaberne hænger i kantinen, og kan ses på vores hjemmeside under fanen ’Om os’. De seneste opgørelser kan desuden ses i det årlige tillæg til medarbejderhåndbogen, der hedder ’Overblik’.

Udviklingssamtaler (TUS og trivselssamtale)

Vi har to typer af samtaler, som vi gennemfører løbende og typisk en gang årligt for alle medarbejdere på alle niveauer i organisationen:

1:  Teamudviklingssamtalen (TUS)
2:  Trivselssamtalen

Hos Creativ Company er det ikke kun lederne, der tager initiativ og har ansvar. Vi vil gerne have rammer for, at mange flere tager ledelse og ansvar som en naturlig del af deres hverdag og udvikling både fagligt og personligt. Den ramme, Creativ Company stiller op, viser sig bl.a. ved tidlig medarbejderinvolvering i projekter, opgaver og beslutninger.

De to samtaler giver mulighed for involvering og medindflydelse og samtidig er det også her, man taler om personlig og faglig udvikling for teamet og den enkelte medarbejder. Det, tror vi, fører til større gensidighed, medindflydelse, robusthed og forståelse for teamet og organisationens mål.

Alle har desuden altid mulighed for en privat samtale, hvor man med sin leder (og evt. HR) kan tale om ting, som kræver en større fortrolighed end de andre samtaler giver mulighed for. Det kan fx være familiemæssige udfordringer, sygdom, personlige ønsker til fremtidig karriere, dårlig trivsel eller andre private ting.

1: Teamudviklingssamtalen (TUS)

TUS er udviklingssamtaler mellem og for et team og dets nærmeste leder med fokus på hele teamets udvikling.

Målet er:

 • At alle bliver hørt
 • At vi lærer af vores erfaringer og gør hinanden bedre
 • At vi hjælper hinanden med at finde løsninger og at gøre tingene bedre
 • At vi tager ansvar for vores egen, teamets og Creativ Companys udvikling

Ved at holde TUS fokuserer vi på ansvarligheden overfor hinanden og organisationen. Det er en fælles opgave, hvordan vi griber opgaverne an, hvordan vi fordeler og bruger ressourcerne, og hvordan vi udvikler og uddanner os. Ansvaret for egen udvikling ligger hos den enkelte, men Creativ Company sætter igennem bl.a. TUS rammerne op for, at det kan lade sig gøre. Teamudviklingssamtalen er en løbende proces, som kan tages op flere gange årligt, men mindst én gang årligt starter teamet en ny TUS.

2: Trivselssamtalen

Trivselssamtalen er først og fremmest direktionens mulighed for at få inspiration fra den enkelte medarbejder og have en anledning til at mødes med hver enkelt en gang om året. Samtalen foregår ud fra et spørgeskema, men ellers er ordet frit.

Førstehjælp og hjertestarter

Vi ønsker at have hurtig hjælp inden for rækkevidde, hvis uheldet er ude blandt vores kolleger på arbejdspladsen, og derfor uddanner vi efter behov et nyt hold førstehjælpere i hjerte-lunge-redning og førstehjælp ved ulykker.  Førstehjælperne får også instruktion i at bruge vores hjertestarter. Maskinen har dansk tale og kan bruges af alle. Den hænger udenfor toiletterne ved hovedindgangen.

Ergonomisk vejledning

Alle nyansatte får tilbudt ergonomisk vejledning ved vores fysioterapeut. Det er vigtigt, at vi alle får tilpasset vores arbejdsindstillinger, så vi ikke bliver slidt og får unødigt ondt. Dette gælder i alle afdelinger og ved alle typer af arbejde. Det er naturligvis frivilligt, om man ønsker at gøre brug af tilbuddet.

Vi tilbyder typisk ergonomisk vejledning én gang årligt. Herudover har alle medarbejdere ret til at få besøg af vores fysioterapeut, hvis der opstår et akut behov. Du skal blot kontakte HR, som formidler kontakten.

Kontorstole

Det er vigtigt at sidde ordentligt. Alle medarbejdere med skrivebordsarbejde har en kontorstol stillet til rådighed. Vi har forskellige typer stole rundt omkring i huset, og alle er som udgangspunkt af rigtig god kvalitet, er ergonomisk korrekte og har gode indstillingsmuligheder. Har man alligevel problemer med sin stol, skal man i første omgang afprøve de indstillingsmuligheder, den har. Dette vil vores leverandør gerne være behjælpelig med. I særlige tilfælde – eller hvis en stol er forældet (det kan en stol blive efter 10-15 år), kan man få en anden stol. Dette foregår altid ved, at man i første omgang taler med sin leder om det.

Gør således:

 • Kontakt vores leverandør Svend Søndergård for hjælp til indstilling af din nuværende stol.
  Du kan træffe ham på mobil 2010 2142 eller e-mail svend@kontormoebler.dk
   
 • Kan din nuværende stol ikke dække dit behov, er du velkommen til at afprøve de forskellige prøve-stole, som står i ”stillekupeen”.
  Husk at skrive dig på udlånslisten, hvis du tager en stol med dig – og streg dig ud igen, når du stiller den tilbage (helst indenfor en uge).
  Der hænger en vejledning til de forskellige indstillingsmuligheder på hver stol, men har du brug for yderligere hjælp til indstilling, er du velkommen til at kontakte vores leverandør.
  Ud over prøve-stolene har vi også forskellige andre stole på lager. Måske er der én af dem, der kan dække dit behov. Snak med Anne Sofie i HR herom.
   
 • Skal der skaffes en ny stol, så snak med din leder herom og informer Anne Sofie i HR, som sørger for at der bliver bestilt en ny stol - eller fundet en fra vores lager.

 

 

Copyright © 2021-nu Creativ Company A/S. Alle rettigheder forbeholdes.