Ansættelsesvilkår

Rekruttering

Mennesker trives bedst, når de beskæftiger sig med det, de brænder for. Det er vigtigt at have en god faglig baggrund og uddannelse, men når vi ansætter nye medarbejdere, tænker vi ikke i kasser. I stedet ser vi bredere på medarbejderens kompetencer og forsøger at bygge jobbet op omkring, hvad den enkelte kan og er interesseret i at beskæftige sig med. Vi har brug for medarbejdere med forskellig faglig og personlig baggrund, så vi kan supplere hinanden bedst muligt.

Vi værdsætter forskellighed og arbejder aktivt med den viden, vi kan få gennem personprofiltest af den enkelte medarbejder. (Jungs Typeindikator, JTI).

Introduktion af nye medarbejdere

En god introduktion er grundlæggende for, at nye medarbejdere kan føle sig trygge og hurtigt kan komme i gang med at udføre deres opgaver. Det er lederen af de enkelte afdelinger, der har hovedansvaret for introduktionen, men derudover får alle nye tilknyttet en tutor. En tutor er en ”gammel” medarbejder, som har til opgave at være den nye medarbejder behjælpelig med stort og småt i den første måneds tid. Tutoren er en kollega, der på en særlig måde skal sørge for, at den nye kollega trives socialt og er opmærksom på de behov, den nye kollega har.

Introduktionsforløb tilrettelægges for alle nye kolleger og er forskellige efter hvilket job, man har.

Efter en måned har den nye medarbejder en samtale med HR, så vi kan høre, hvordan det går med trivslen i det nye job. Inden for tre måneders ansættelse har medarbejderen en samtale med sin leder om, hvordan det går fagligt og socialt, og om man fortsat synes, at man har fundet det rigtige match mellem medarbejder og Creativ Company.

Det er vigtigt, at alle medarbejdere kender Creativ Companys kultur, værdier og holdninger, så derfor afholdes der løbende ”kulturbærerkurser” for nye medarbejdere.

Lønpolitik

Holdning:

Vores grundholdning er, at alle skal have en god og fair løn for det arbejde, man bidrager til virksomheden med. Ingen aflønnes efter anciennitet, uddannelse eller køn, men efter jobfunktion, ansvarsområder og arbejdsindsats.

Handling:

Vi har lønsamtaler hvert forår med virkning pr. 1. maj. Derudover har medarbejdere og ledere altid ret til en lønforhandling i løbet af året, hvis der er særlige ting, der taler for det. Løn forhandles altid individuelt og er fortrolig.

Der udbetales/optjenes ikke løn for overarbejde. Den enkelte er selv ansvarlig for at holde en gennemsnitlig netto arbejdstid på det antal timer, man er ansat, og for at afspadsere overarbejde. Særlige arbejdstidsregler gælder dog for medarbejdere på lageret. Pauser regnes ikke med i nettoarbejdstiden.

Pensions- og sundhedsordning

Creativ Company indbetaler 8 % og medarbejderen 4 % af lønnen til vores pensionsordning hos PFA Pension, som også indeholder en sundheds- og sygeforsikring. Den giver bl.a. adgang til gratis behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor, massør, akupunktør, zoneterapeut, psykolog og på privathospital. Desuden er der fri adgang til massage under Falck Healthcare, som ikke kræver henvisning fra lægen. Information om ydelser, bestilling af behandling osv. findes på www.mit.pfa.dk.

Man indgår i pensionsordningen efter 3 måneders ansættelse, og har i den forbindelse en samtale med en pensionsrådgiver, hvor vilkårene gennemgås nærmere.

Arbejdstid/flekstid

Da det både er et ønske for medarbejderne og for Creativ Company, at vi har størst mulig fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne, har den enkelte frihed til at forvalte sine timer, så der både tages hensyn til virksomheden og privatlivet. Alle har ansvar over for arbejdet, kolleger, kvalitet, kundeservice osv. Men der er ikke kontrol af arbejdstider og arbejdstimer, hverken når det gælder overarbejde, afspadsering og pauser. Fleksibiliteten går begge veje, og det betyder, at medarbejderne forventes at tage et naturligt ansvar for at give en ekstra hånd med i travle perioder – også når det gælder opgaver, der ligger udenfor ens eget arbejdsområde.

Medarbejdere, som arbejder med kundeservice, indgår af hensyn til åbningstiderne i en vagtplan. Dette gælder fx for Creativ Shop og for funktioner, hvor der er faste telefontider. Men så vidt muligt tages der hensyn til personlige ønsker ved tilrettelæggelsen af arbejdet. Overarbejde afspadseres normalt i forholdet 1 til 1, og for arbejde i weekender og om aftenen gælder de samme regler som for arbejde på almindelige arbejdsdage.

 

For lageret gælder særlige regler for overarbejde og weekendarbejde i højsæsonen. 

De medarbejdere, som i kortere eller længere perioder arbejder på lagerets nathold, er omfattet af særlige ansættelsesvilkår, som er beskrevet i ansættelseskontrakt.

 

For en almindelig fuldtidsansat medarbejder er arbejdstiden typisk:

 • Mandag - torsdag kl. 8 - 16
 • Fredag kl. 8 - 15.30

Pauser

Arbejdstiden er eksklusiv pauser. Den enkelte styrer selv, hvornår og hvor længe, pausen skal være, men den reelle arbejdstid må ikke blive kortere gennem selvskabte pauser, upræcise mødetider og dårlig udnyttelse af arbejdstiden.

Formiddagspausen ligger i tidsrummet fra kl. 9 til 10, frokostpausen mellem kl. 12 og 13, eftermiddagspausen fra kl. 14. Tiderne kan dog variere i højsæsonen. I pauserne bliver der serveret kaffe/te, frugt, formiddagsbuffet, frokostbuffet og evt. kage. I Creativ Shop er pauser og frokost tilrettelagt efter butikkens åbningstider. Medarbejdere, der arbejder om natten, holder to pauser, hvor de også tilbydes tilberedt mad.

Pauser skal holdes i kantinen. Dels fordi måltiderne skal spises der. Og dels fordi det betyder meget for vores fælles arbejdsmiljø og for den enkeltes arbejdsindsats, at man forlader sin arbejdsplads og har en pause, hvor man kan lade op både mentalt og fysisk, så man har energi til resten af dagen. Kun undtagelsesvist må man tage sin mad med til sin arbejdsplads.

Nøgler/skabe

Alle fastansatte har ret til at have en nøgle/kode til Creativ Company, så man har mulighed for at komme ind uden for normal arbejdstid. Bruger man den mulighed til at vise venner og familie rundt på arbejdspladsen, er man selv ansvarlig for, at det sker på en ordentlig og fornuftig måde. Nøgler og koder er dybt personlige og må under ingen omstændigheder overdrages til andre. Man kan efter tre måneders ansættelse få en nøgle/kode igennem sin leder.

Vi har et begrænset antal små aflåselige garderobeskabe et par steder på lageret. Har man brug for skab til sine private ting, kan man bede om at få en nøgle hos Warehouse Support/på lagerkontoret.

Levende lys

Der må ikke tændes levende lys nogen steder på virksomheden – heller ikke i december. En undtagelse er ved særlige arrangementer i kantinen, hvor der dog skal anvendes sikkerhedslys.

Sidste mand lukker og slukker

Er man den sidste, der forlader et af fællesområderne, afdelingerne, lagerområdet, administrationsområdet eller hele virksomheden, er man forpligtet til at følge proceduren for, hvordan man lukker og slukker – og kobler alarmen til. Beskrivelsen af dette udleveres til alle ved ansættelsen. Er du i tvivl om proceduren, kan du spørge din nærmeste leder eller din arbejdsmiljørepræsentant.

Går alarmen i gang ved en fejl, skal man straks ringe til vagtselskabet og sende en SMS til Lars Kjærgaard (telefonnumre udleveres sammen med din personlige kode, når du får en nøgle til bygningen).

Privat salg

Vi ønsker, at vores arbejdstid bliver holdt fri for reklamer for produkter og ydelser, som kommer enten fra kolleger eller firmaer. Derfor må man ikke sætte varer frem eller reklamere for privatsalg med sedler, opslag eller via emails, som har med arbejdspladsen at gøre.

En undtagelse er, hvis overskuddet af salget går til velgørenhed eller en ’god sag’. Dette aftales i øvrigt individuelt med lederen i din afdeling.

Rejser og diæter

I forbindelse med messer sørger Creativ Company normalt for måltider. Hvis man skal have andet at spise, er det for egen regning. Creativ Company dækker også efter aftale udgifter til transport. Andre aftaler i forbindelse med rejser og diæter er en del af den individuelle lønforhandling.

(Vær opmærksom på, at udgifter til småfornødenheder, når man er udrejst i mere end 24 timer, kan give skattefradrag, når de påføres selvangivelsen).

Har man en arbejdsopgave uden for huset (i en anden kommune), starter arbejdsdagen, når transporten til arbejdsstedet begynder, og slutter når man er hjemme igen. I forbindelse med messer er transporttiden frem og tilbage også en del af arbejdstiden, og ellers gælder det, at arbejdsdagen begynder, når messen åbner, og slutter når messen lukker (undtagen for de medarbejdere, der nødvendigvis skal arbejde før og efter messens normale åbningstid).

Ekstra arbejde i forbindelse med messer skal helst afspadseres i umiddelbar forbindelse med messen.

Brug af biler

Har man firmabil, eller låner man en firmabil i forbindelse med en arbejdsopgave, forventer vi, at man udviser stor ansvarlighed under brugen. En firmabil må kun bruges i forretningsmæssigt og arbejdsmæssigt øjemed, og man skal være bevidst om, at man repræsenterer Creativ Company, når man kører i den. 

Derfor er det meget vigtigt, at man opfører sig ordentligt i trafikken og overholder Færdselsloven nøje. Fører uansvarlig kørsel i firmabil til et klip i kørekortet, vil man blive indkaldt til en samtale.

Gaver fra forretningsforbindelser og gæster

Ingen medarbejdere må personligt modtage gaver, penge, ydelser eller oplevelser i forbindelse med deres ansættelse hos Creativ Company. Vi har valgt, at gaver fra vore forretningsforbindelser og gæster i huset betragtes som gaver til alle medarbejdere i Creativ Company, og ikke som gaver til de enkeltpersoner, som modtager gaven. 

Personaleforeningen sørger for, at gaver bliver fordelt blandt alle medarbejdere ved lodtrækning. Modtager man en gave, skal man derfor sørge for, at den bliver afleveret til Lisbet i housekeeping.

Ferie og fridage

Reglerne for ferie følger de almindelige bestemmelser i Ferieloven. Man kan årligt holde fem ugers ferie med løn og med 1 % ferietillæg eller få udbetalt de penge, der er blevet indbetalt til Feriekonto (12,5% af lønnen) – afhængigt af ansættelsesvilkår. Herudover optjenes 5 feriefridage pr. kalenderår til afholdelse i det efterfølgende ferieår hos Creativ Company.

Da sommertiden traditionelt er vores salgsmæssige lavsæson, opfordrer vi alle til at holde en lang sommerferie og/eller afspadsering. Optjent ferie skal generelt bruges før afspadsering.

Helligdage og skæve helligdage

Udover årets almindelige helligdage, hvor vi holder lukket, er der en række dage/skæve helligdage, hvor mange gerne vil holde fri. 

 

Følgende gælder:

 • Påske; Skærtorsdag, Langfredag og 2. Påskedag (vi holder lukket, er helligdage og derfor firmabetalte fridage)

 • Store Bededag (vi holder lukket, er helligdag og derfor firmabetalt fridag)

 • Kristi Himmelfartsdag (vi holder lukket, er helligdag og derfor firmabetalt fridag)

 • Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag (vi holder IKKE lukket, ønskes fri er det for egen regning)

 • 2. Pinsedag (vi holder lukket, er helligdag og derfor firmabetalt fridag)

 • Grundlovsdag, 5. juni (vi holder IKKE lukket, ønskes fri er det for egen regning)

 • Juleaftensdag, 24. december (vi holder lukket, er firmabetalt fridag)

 • 1. og 2. Juledag, 25. og 26. december (vi holder lukket, er helligdage og derfor firmabetalte fridage)

 • Julen, øvrige dage (som udgangspunkt holder vi ikke lukket, men det besluttes fra år til år, om der holdes lukket enkelte dage. Holder man fri, er det for egen regning)

 • Nytårsaftensdag, 31. december (vi holder lukket, ønskes fri er det for egen regning)

 • Nytårsdag, 1. januar (vi holder lukket, er helligdag og derfor firmabetalt fridag)

Åbningstiden i Creativ Shop kan variere og følger butikkernes normale åbningsdage, men ovenstående retningslinjer gælder også for medarbejdere i Creativ Shop.

Fratrædelse

Afskedigelser ikke er det første, vi skrider til i en mindre god periode. I stedet vil vi handle offensivt og finde nye muligheder for at skabe indtægter. Afskedigelse kan dog være nødvendig for at tilpasse vores omkostninger til aktivitetsniveauet, og dermed sikre Creativ Companys fremtid. Det er ledelsens opgave at omstille i tide, så der er arbejde til alle, og så vi altid har det antal medarbejdere, som svarer til vores indtjening.

Ud over tilpasning til forretningsmæssigt aktivitetsniveau som fx fører til nedlæggelse af en stilling, kan der være forskellige årsager til en afskedigelse. Men der findes tre sikre måder til at forlade Creativ Company:

 • Tyveri: Det gælder både, hvis man tager penge eller varer, der ikke tilhører en selv. Men også hvis man stjæler tid, fx ved ikke at opgøre afspadsering eller ved at opgive flere timer, end man reelt har arbejdet.

 • Bagtalelse: Vi taler ikke bag ryggen på hinanden, og vi går efter bolden i stedet for manden.

 • Redepisseri: Creativ Company skal være som en god, tryg og lun rede, og derfor vil vi ikke tolerere, at nogen sviner reden til med dårlig stemning og snak – hverken her i huset eller ude i byen.​

Elever

Hos Creativ Company får man ikke en uddannelse. Man tager en uddannelse. Vi vil gerne være med til at uddanne unge og voksne i vores forskellige afdelinger, og vi har gode muligheder for, at man kan tage en solid og fremtidssikret uddannelse hos os. Som elev har man selv indflydelse på, hvordan elevtiden skal bygges op alt efter, hvor ens interesser og evner ligger. Elever bliver betragtet på lige fod med de øvrige medarbejdere, og det betyder, at vi forventer en god indsats, hvor man gør sig umage for at leve op til det ansvar, man har fået. Hos os er det ikke kun eleverne, der tager kopierne og henter kaffen!

Vi er i øvrigt to gange blevet kåret som Årets Læreplads i vores lokalområde efter indstilling fra vores elever.

Seniorer

Vi vil gerne holde fast i dygtige medarbejdere uanset alder. Vi ligestiller vores medarbejdere på alle områder, og dette gælder også, når det handler om alder. Det betyder, at en given alder i sig selv hverken skal diskvalificere eller give særlige fordele. Enhver alder og livsfase kan kræve tilpasning til arbejdslivet, og det imødekommer vi for alle medarbejdere - også i forhold til de kolleger, der nærmer sig pensionsalderen. 

Det kan være i form af nedsat arbejdstid, ændrede funktioner eller andre ordninger, hvor vi kan tage hensyn til evt. ønske om at drosle ned på arbejdslivet.

Tilbage
Jeg handler som
Fortsæt som gæst
Dine fordele ved login

✔ Din personlige ønskeliste

✔ Se din ordrehistorik

✔ Nem check out
Dine fordele ved login

✔️ Dine særlige priser

✔️ Særlige B2B-produkter

✔️ B2B-marketing univers
Dine fordele ved login

✔ Indhold specielt til dig

✔ Dine særlige priser
Copyright © 2021-nu Creativ Company A/S. Alle rettigheder forbeholdes.