Kontaktlim

1 Stk., 40 ml
#39052
0% of 100
0
4
49,95 DKK

Tjen 4 point hos Club Creativ

På lager
Levering er 1-3 hverdage
  • truck-icon.png
  • Billig fragt fra kun 33 kr.

  • return_outlined.svg
  • Udvidet returret 30 dage.
  • e-maerke.svg

Letflydende alsidig kontaktlim. Anvendes til tætte og porøse materialer. Giver en stærk og fleksibel samt vand- og varmebestandig limfuge

Specifikationer
Varenummer39052
BrandDana
Enhedstk.
EAN5701159300007
Detailmængde 1 stk.
Indholdsmængde 40 ml
Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Kontaktlim, 40 ml/ 1 stk.
Din bedømmelse
Fare. Indeholder: Ethyl acetate, xylene, naphtha (petroleum), hydrotreated light < 0,1% benzene. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. EUH208 Indeholder colophony. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedsdatablad
Mark image
Kronisk Sundhedsfare*
Mark image
Miljøfare*
Mark image
Fare. Indeholder: Ethyl acetate, xylene, naphtha (petroleum), hydrotreated light < 0,1% benzene. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. EUH208 Indeholder colophony. Kan udløse allergisk reaktion.
Mark image
Brandfarlig*
Tilbage
Jeg handler som
Fortsæt som gæst
Dine fordele ved login

✔ Din personlige ønskeliste

✔ Se din ordrehistorik

✔ Nem check out
Dine fordele ved login

✔️ Dine særlige priser

✔️ Særlige B2B-produkter

✔️ B2B-marketing univers
Dine fordele ved login

✔ Indhold specielt til dig

✔ Dine særlige priser
Copyright © 2021-nu Creativ Company A/S. Alle rettigheder forbeholdes.